Regulamin konkursu ‘’Lotnicze postanowienie noworoczne”

By 29 grudnia 2020AGL

Regulamin konkursu ‘Lotnicze postanowienie noworoczne”

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 – Postanowienia ogólne
 1. 1.Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) jest prowadzony pod nazwą: „Lotnicze postanowienie noworoczne”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Aeroklub Gliwicki z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Lotnisko, 44-100 Gliwice, zwanym dalej “Organizatorem”
 3. 3.Konkurs „Lotnicze plany na 2021r” odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 • 2 – Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
 • są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 • posiadają prywatne konto na portalu Facebook;
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie;

3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 29 grudnia 2020 r. od godziny 21:00 i kończy się dnia 3 stycznia 2021 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 4 stycznia 2021 r.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać następujące zadania na Facebook’u :

 

 1. a) Polubić fanpage „Aeroklub Gliwicki”
 2. b) Zaprosić 2 osoby do zabawy pod postem konkursowym
 3. c) W kreatywny sposób opisać swoje plany związane z planowaną przygodą samolotową bądź szybowcową.
 • 4. Nagroda w Konkursie
 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje komisja konkursowa składająca się z co najmniej 3 osób wyznaczona przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane 3 Uczestnikom konkursu
 3. Wyłaniając Zwycięzców Komisja konkursowa będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

– spełnienie wymogów opisanych w § 2 ust.2 oraz w § 3 ust. 3 Regulaminu

– najbardziej kreatywną odpowiedź

 1. Nagrodami w konkursie są:

–  kalendarze Aeroklubu Gliwickiego na 2021r

 1. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 6 stycznia 2021.w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres do wysyłki. W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 6 stycznia 2021 r. lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody.
 6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska do 14 dniu roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 • 6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane zbierane będą od Zwycięzców w celu przyznania im Nagrody. Zwycięzcy przekazując swoje dane Organizatorowi automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celu przyznania Nagrody. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych wydaniem nagród w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).
 4. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora. Takie zgłoszenie musi być przysłane drogą pocztową listem poleconym na adres Organizatora z przypisem „Usunięcie danych osobowych”. Organizator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 • 7. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w zakładce ,,Notatki” na fanpage Aeroklubu Gliwickiego na Facebooku.

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3.Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

4.Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

 1. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook.

Leave a Reply