REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Preambuła:

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego https://aeroklub.gliwice.pl/sklep/ oraz:

 • obowiązki sklepu zawierającego umowę z konsumentem;
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem Stowarzyszenia „Aeroklub Gliwicki”;
 • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

§ 2 Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem i administratorem sklepu jest Stowarzyszenie „Aeroklub Gliwicki” z siedzibą w Gliwicach, ul. Lotnisko, 44-100 Gliwice, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081061, NIP 6310103200, REGON  000682258.
 2. Układ treści, treść serwisu, układ elementów graficznych, w tym zdjęcia zamieszczone na stronie stanowią własność sklepu https://aeroklub.gliwice.pl/sklep/ i korzystają z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
 3. Znak towarowy Aeroklubu Gliwickiego jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.
 4. Umowy zawierane przez Stowarzyszenie „Aeroklub Gliwicki” z Klientem zawierane są w języku polskim.

§ 3 Definicje:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLINET – każdy podmiot, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.

KONSUMENT- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – okres czasu, w ramach którego zakupiona usługa musi zostać zrealizowana.

PASAŻER – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu vouchera, jest uprawniona do skorzystania z usługi.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa zgodna z aktualną ofertą umieszczoną na stronie sklepu internetowego i będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

SKLEP – sklep internetowy https://aeroklub.gliwice.pl/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę

SPRZEDAWCA – STOWARZYSZENIE „AEROKLUB GLIWICKI” z siedzibą w Gliwicach, ul. Lotnisko, 44-100 Gliwice, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081061, NIP 6310103200, REGON  000682258.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ –  umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

VOUCHER – potwierdzenie zakupu usługi. Voucher jest imienny.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli, które składa Klient za pomocą formularza zamówienia, a które wyraża wolę zawarcia umowy Sprzedaży Produktu/Produktów Sprzedawcy.

§ 4 Kontakt ze sklepem:

 1. Adres sprzedawcy: Aeroklub Gliwicki, ul. Lotnisko, 44-100 Gliwice.
 2. Adres e-mail: sklep@aeroklub.gliwice.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 322301592, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1298 1000 0090 3115 3019.

§ 5 Wymagania techniczne:

Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego https://aeroklub.gliwice.pl/sklep/ jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

§ 6 Informacje ogólne:

 1. Przeglądanie Produktów w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 2. Klient w sklepie Aeroklubu Gliwickiego dokonuje zakupu spośród Produktów znajdujących się w ofercie opublikowanej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Składanie zamówień możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Sprzedawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Sklepu, które spowodowane są siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich oraz brakiem harmonizacji Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 6. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 7. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 8. Klient, który złożył zamówienie drogą elektroniczną, otrzymuje e-mail ze sklepu internetowego, który potwierdza zawarcie umowy.
 9. Przed zakupem lotu zapoznawczego, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Lotów Zapoznawczych dostępnym na stronie https://aeroklub.gliwice.pl/sklep/. Zakup vouchera na lot jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Lotów Zapoznawczych.

§ 7 Złożenie zamówienia:

Aby dokonać zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 2. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy.
 4. Po otrzymaniu e-mail zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy należy telefonicznie zarezerwować termin realizacji.

§ 8 Formy płatności:

 1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu szybkich płatności tpay.

§ 9 Formy dostawy:

 1. Produkt można odebrać osobiście pod adresem Aeroklubu Gliwickiego, w godzinach pracy sekretariatu podanych na stronie internetowej.
 2. Produkt może być wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas procesu dokonywania Zamówienia znajdujący się terytorium RP.  
 3. Voucher na lot może zostać dostarczony Klientowi w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email.
 4. Koszt dostawy wynosi:
 • 0 zł – w przypadku odbioru osobistego oraz dostarczenia Klientowi w formie elektronicznej na podany adres email.
 1. 10 zł – w przypadku wybrania metody dostarczenia vouchera na adres na terytorium RP wskazany przez Klienta.
 2. Aeroklub Gliwicki nada przesyłkę w dzień roboczy przypadający w ciągu 48 godzin od otrzymania zapłaty za Zamówienie.

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży:

 1. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży (par. 6 ust.7).
 2. Klient, który złożył zamówienie drogą elektroniczną, otrzymuje e-mail ze sklepu internetowego, który potwierdza zawarcie umowy.
 3. Sklep potwierdza zaksięgowanie płatności i przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając na adres e-mail klienta stosowną wiadomość.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w siedzibie Aeroklubu Gliwickiego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, najwcześniej z upływem 48 godzin od otrzymania zapłaty.

§ 11 Rezerwacja terminu lotów zapoznawczych:

 1. Rezerwacji terminu lotu dokonuje Klient lub Pasażer telefonicznie pod numerem kontaktowym Sprzedawcy po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia umowy albo zaksięgowania płatności.
 2. Loty szybowcowe odbywają się w wyznaczonych przez Aeroklub dniach, zgodnie z informacjami podanymi w opisie produktu w Sklepie.
 3. W celu zmiany terminu lotu na inny termin, Pasażer zobowiązany jest skontaktować się z Aeroklubem nie później niż trzy dni robocze przed ustalonym terminem lotu. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.

§ 12 Ważność i realizacja Vouchera:

 1. Okres ważności vouchera na lot jest podany w opisie usługi oraz na druku vouchera.
 2. Termin lotu nie może być późniejszy niż ważność vouchera.
 3. Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja lotu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Pasażera, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.
 4. Niezrealizowanie vouchera, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności vouchera oznacza wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych i z tego tytułu nie przysługują ani Klientowi ani Pasażerowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty za voucher.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia vouchera, którego termin realizacji jeszcze nie minął i który nie został jeszcze zrealizowany, możliwe jest, po okazaniu dowodu zakupu  i na wniosek Klienta lub Pasażera, wystawienie duplikatu vouchera.
 6. Sprzedawca może odmówić wykonania lotu w przypadku, gdy brak jest odpowiednich warunków pogodowych, a także w sytuacji, w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne, które nie zapewniają bezpiecznego wykonania lotu oraz gdy występują inne przyczyny zewnętrzne uniemożliwiające wykonanie lotu. W takim wypadku ustala z Aeroklubem nowy termin lotu.
 7. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Klient lub Pasażer, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania, w szczególności kosztów będących następstwem odwołania lotu przez Sprzedawcę z przyczyn od niego niezależnych, takich jak niekorzystne warunki pogodowe.

§ 13 Prawo odstąpienia od Umowy:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną przed upływem tego terminu na podane w § 4 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja vouchera na lot okazałaby się niemożliwa – wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona opłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Aeroklub ofertę alternatywną.

§ 14 Reklamacja:

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę obejmującą wybrany przez Klienta lot zgodnie z ofertą wolną od wad.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w §4 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia każdą pisemnie zgłoszoną reklamację, kierując się przy tym ochroną słusznego interesu Klienta lub Pasażera.
 4. Aeroklub – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację vouchera, jeżeli w jego posiadanie wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, o ile nie zostanie uprzednio powiadomiony o zagubieniu lub kradzieży vouchera. W takiej sytuacji bilet lub voucher traktuje się jako zrealizowany przez Pasażera.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 15 Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.