REGULAMIN LOTÓW ZAPOZNAWCZYCH

  1. .
 1. Okres ważności vouchera na lot jest podany w opisie usługi oraz na druku vouchera. W tym czasie Klient lub Pasażer musi dokonać rezerwacji terminu lotu.
 2. Rezerwacji terminu lotu należy dokonać telefonicznie pod numerem   516 559 945 w godzinach 8:00 – 19:00
 3. Loty szybowcowe odbywają się w wyznaczonych przez Aeroklub dniach: za wyciągarką w każdą parzystą niedzielę miesiąca w godzinach popołudniowych.  Za samolotem sobota lub niedziela, w godzinach ustalonych telefonicznie, w okresie od początku maja do końca września.
 4. Loty samolotowe i motoszybowcowe odbywają się 7 dni w tygodniu w terminach ustalonych telefonicznie, w okresie od początku marca do końca października.
 5. Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja lotu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Pasażera, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.
 6. W celu zmiany terminu lotu na inny termin, Pasażer zobowiązany jest skontaktować się z Aeroklubem nie później niż trzy dni robocze przed ustalonym terminem lotu. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.
 7. Niezrealizowanie vouchera, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem jego terminu ważności, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw  z nią związanych. W takiej sytuacji Klientowi i Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty za voucher.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia vouchera, którego termin realizacji jeszcze nie minął i który nie został jeszcze zrealizowany, możliwe jest, po okazaniu dowodu zakupu  i na wniosek Klienta lub Pasażera, wystawienie duplikatu vouchera.
 9.  Pasażer ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń osób funkcyjnych Aeroklubu.
 10. Aeroklub może odmówić realizacji vouchera na lot, jeżeli Pasażer nie stosuje się do jego zaleceń dotyczących zachowania się w pobliżu statku powietrznego, zachowania na statku powietrznym oraz zachowania na terenie lotniska, a także w sytuacji, gdy Pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub jego stan zdrowia lub kondycja psychofizyczna mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.
 11. Aeroklub może odmówić wykonania lotu w następujących przypadkach: 
  • W sytuacji braku odpowiednich warunków pogodowych,
  • W sytuacji, w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne, które nie zapewniają bezpiecznego wykonania lotu,
  • W sytuacji, w której występują inne przyczyny zewnętrzne uniemożliwiające wykonanie lotu,

W takich przypadkach Pasażer ustala z Aeroklubem nowy termin lotu. Aeroklub nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Klient lub Pasażer, zwłaszcza takich jak koszty transportu i ewentualnego zakwaterowania.

 1. Minimalny wiek pasażera to 14 lat w przypadku lotów szybowcowych oraz 16 lat w przypadku lotów motoszybowcowych i samolotowych. W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów lub też obecność co najmniej jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest lot. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Aeroklubu do odmowy realizacji lotu.
 2. Wymogi wagowe dla Pasażera (dotyczy szybowców, samolotów i motoszybowców): maksymalnie 105 kg.
  Wzrost minimalny (dotyczy wyłącznie szybowców) – 140 cm.
 3. W trakcie realizacji lotu Pasażer musi posiadać przy sobie ważny, wydrukowany VOUCHER.
 4. Przeciwwskazania do wykonania lotu: poważne choroby krążenia, choroby neurologiczne, choroby psychiczne, niepełnosprawność psychoruchowa, padaczka, choroba lokomocyjna, aerofobia, choroby uszu, infekcja górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok.