Znaki Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego i Unii Europoejskiej

Aeroklub Gliwicki jest beneficjentem dofinansowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Tytuł Projektu: Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach – Lotnisko.

Opis Projektu: Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej (GCEL) wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko (Trynek). Niszczejąca i tracąca na atrakcyjności przestrzeń miejska zyska, w połączeniu z projektami EFS, nowe funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze. Zrewitalizowany teren obejmować będzie obiekty o powierzchni ponad 4 tys. m2 oraz przyległe do niego otoczenie, zagospodarowane głównie na cele integracji i aktywizacji społeczno-gospodarczej (ścieżki rowerowe).

Planowane efekty, cele:  Projekt przyczyni się do niwelowania zdiagnozowanych problemów społecznych oraz zahamuje proces peryferyzacji obszaru Gliwice-Lotnisko. Inwestycja umożliwi animację życia kulturalnego dzielnicy, a w sferze oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Os.Trynek, podniesie atrakcyjność dzielnicy i miasta Gliwice. Projekt wpisuje się również w kierunek działań: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji oferujących możliwości rozwoju mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Wkład funduszy europejskich:  14 546 165,75  (czternaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Wartość całego projektu: 21 110 657,50 zł.