Jak zostać członkiem AGl

Jak zostać Członkiem Aeroklubu Gliwickiego?

 

 1. Rodzaje członkostwa oraz przypisane im prawa i obowiązki określone są w statucie Stowarzyszenia w rozdziale 3 dostępnego tutaj: https://aeroklub.gliwice.pl/wp-content/uploads/statut_AGl.pdf

2. Członkiem Stowarzyszonym mogą zostać osoby, które:

 • Ukończyły 14 rok życia (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców na członkostwo).
 1. Członkiem Wspierającym mogą zostać osoby, które:
 • Ukończyły 14 rok życia (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców na członkostwo) oraz:
 • Kandydując do sekcji samolotowej uzyskały licencję PPL/LAPL,
 • Kandydując do sekcji szybowcowej ukończyły szkolenie podstawowe zgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
 • Kandydując do sekcji spadochronowej ukończyły szkolenie podstawowe zgodnie z obowiązującym programem szkolenia oraz wykonały 30 skoków w AGL.

W przypadku chęci czynnego uprawiania dyscyplin lotniczych, nowy Członek Wspierający, po wpłaceniu opłaty wpisowej i opłaceniu składek członkowskich za 12 kolejnych miesięcy z góry, licząc jako pierwszy miesiąc przyjęcia do Aeroklubu, może korzystać ze sprzętu i działalności szkoleniowej oraz infrastruktury AGL na zasadach takich, jak Członkowie Zwyczajni, z zastrzeżeniem zawartym w par. 6 pkt 8 Statutu AGL, dotyczącym czynnego i biernego prawa wyborczego do władz AGL oraz głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków.

 1. Członkiem Zwyczajnym mogą zastać osoby które:
 • miały status członka wspierającego przez okres 24 m-cy oraz:
 • złożyły deklarację na członka zwyczajnego, na której zawarta jest rekomendacja przewodniczącego sekcji lub Instruktora sekcji lub Członka Zarządu,
 • dokonali opłaty za zmianę statusu członka wspierającego na zwyczajnego.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia innej niż ww. osoby na członka
zwyczajnego Aeroklubu Gliwickiego w przypadku ważnego interesu Aeroklubu. Powyższe odbywa się na wniosek zainteresowanego, zaś decyzję o tym podejmuje Zarząd Aeroklubu.

 1. Członkowie Aeroklubu są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu przez podjęcie uchwały.

6. Opłaty

 Wpisowe:

 • sekcja samolotowa  –    2 200 zł
 • sekcja szybowcowa –     1 600 zł
 • sekcja spadochronowa –   500 zł
 • sekcja mikrolotowa –        500zł
 • sekcja modelarska –         500zł

Dla kandydatów na członków wspierających oraz członków zwyczajnych, którzy w okresie ostatniego roku wyszkolili się podstawowo w Aeroklubie Gliwickim stawki wynoszą 50% powyższych kwot.

Dla osób uczących się, które w chwili przyjęcia nie ukończyły 25 roku życia, stawki wynoszą 50% powyższych kwot.

Opłata reaktywacyjna członka wspierającego i członka zwyczajnego przy ponownym przyjęciu osoby skreślonej z listy członków AGL wynosi 2 000 zł (nie przewiduje się jakichkolwiek bonifikat).

Opłata wpisowa w każdym przypadku obejmuje koszt wydania legitymacji członkowskiej.

Zmiana statusu członka

 • Wysokość opłaty za zmianę statusu członka wspierającego na zwyczajnego – 1 000 zł.

Składki:

 • Wysokość składek członkowskich określa Zarząd Aeroklubu w stosownych uchwałach i publikuje ich wysokość na stronie internetowej AGL.

Członkowie Aeroklubu są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu przez podjęcie uchwały.

7. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji Członka złożonej na ręce Zarządu AGL
 • wykluczenia Członka przez Zarząd AGL z powodu:

– łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

-niepłacenia składek za okres 6-ciu miesięcy,

-utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,

-śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Deklaracje do pobrania:
 1. Deklaracje można złożyć:
 • osobiście w sekretariacie Aeroklubu Gliwickiego (czynny od Pn-Pt od 8-16)
 • drogą mailową na adres: sekretariat@aeroklub.gliwice.pl
 • drogą pocztową na adres Aeroklubu Gliwickiego: Gliwice Lotnisko 44-100 Gliwice

Składki członkowskie i zasady ich opłacania

 • Członkowie sekcji modelarskiej:
  • 20 zł/miesiąc
 • Członkowie sekcji mikrolotowej:
  • 45 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do 15. lutego (roku którego dotyczą składki),
  • 50 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej.
 • Członkowie pozostałych sekcji:
  • 58,50 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do 15. lutego (roku którego dotyczą składki),
  • 65 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej.

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia obowiązuje 50 % zniżki w przypadku dokonania płatności z góry za cały rok.