PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia w dniu 26.10.2023r.

By 12 października 2023AGL

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Aeroklubu Gliwickiego w dniu 26.10.2023r.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wręczenie pamiątkowych dyplomów Członkom Honorowym Aeroklubu Gliwickiego;
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przyjęcie regulaminu wyborów;
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Wyborczej Walnego Zgromadzenia;
 8. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Gliwickiego;
 12. Zgłaszanie kandydatów do Władz Aeroklubu Gliwickiego;
 13. Dyskusja;
 14. I tura wyborów;
 15. Przerwa;
 16. Ciąg dalszy dyskusji;
 17. Ewentualna II tura wyborów;
 18. Ogłoszenie wyników ewentualnej II tury wyborów;
 19. Głosowanie nad uchwałami i ukonstytuowanie się nowo wybranych Władz Aeroklubu Gliwickiego;
 20. Przedstawienie wniosku z dnia 03.10.2023 Pana Pawła Szarego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Aeroklubem Gliwickim, a spółką miejską Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.;
 21. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 22. Przedstawienie wniosku z dnia 08.10.2023 Pana Michała Krakowczyka dot. działań byłego Zarządu w okresie swojej kadencji;
 23. Udzielenie odpowiedzi i dyskusja ww. wniosku;
 24. Przedstawienie wniosku z dnia 11.10.2023 Zarządu Sekcji Szybowcowej dot.: uchylenia uchwały nr 2 Zarządu Aeroklubu Gliwickiego z dn. 02.10.2023, liczby członków Zarządu oraz przyjęcia nowych członków zwyczajnych;
 25. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 26. Przedstawienie wniosku z dnia 11.10.2023 Pana Michała Palarza o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Janowi Isielenisowi;
 27. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 28. Wolne wnioski;
 29. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Leave a Reply