All Posts By

Natalia Tokarek

Ruszyły zapisy na Szkolenie NVFR

By | AGL | No Comments
Ruszyły zapisy na Szkolenie NVFR
Szkolenie teoretyczne rozpoczyna się 13.03.2021r.
Aeroklub Gliwicki organizuje szkolenie NVFR. Szkolenie będzie odbywało na nowym pasie 26L/08R, na samolocie Cessna C150.
Aby kandydat mógł rozpocząć szkolenie NVFR, powinien:
posiadać licencję PPL(A),
posiadać ważne uprawnienie dotyczące klasy statku powietrznego użytego do szkolenia lub spełnione wymagania dotyczące ciągłości praktyki,
posiadać kwalifikacje do lotów na samolocie Cessna C150 oraz wykonać na nim co najmniej 3 starty i lądowania w okresie 30 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia,
posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla posiadanej licencji, potwierdzające posiadanie wymaganego stanu sprawności psychofizycznej – zgodnie z wymaganiami określonymi w MED.A.030.
Szkolenie NVFR w AGL obejmuje:
zajęcia teoretyczne stacjonarne – 5h,
szkolenie praktyczne według wskazań przyrządów – 1,5h,
szkolenie praktyczne w lotach nocnych – 5h.
Cena szkolenia:
Członkowie AGL: 4500PLN brutto*
Pozostali: 5200,00PLN brutto*
*cena nie obejmuje opłat za lądowanie na pasie 26L/08R. Opłaty zgodnie z cennikiem GAPR sp. z o.o. dla AGL.
Dodatkowe informacje:
każda dodatkowa godzina lotu z FI płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem AGL.
Osoby zainteresowane szkoleniem NVFR, prosimy o kontakt pod numer tel. 506 659 657.
Autor fotografii: Krzysztof Krzemiński

Zrzutka.pl Halny nad Gliwicami

By | AGL | No Comments

Hura!

Nasz pierwszy sukces. Udało nam się osiągnąć pierwszy cel zrzutki.

Możemy już przystąpić do prac nad przywróceniem Halnego !

Ale to jeszcze nie koniec. Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby szybowiec miał swoją własną radiostację oraz ubezpieczenie.

A co dalej? Nie zapominajcie, że w ramach tej zrzutki zbieramy też na Bekasa. Aeroklub Gliwicki ma niezwykłe szybowce pochowane w hangarach, pozwólmy im znów się wykręcić na termice i dostarczyć wielu emocji pilotom.

⬇️Link do zrzutki 🙂 ⬇️

https://zrzutka.pl/5z9gym?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR0WaMNF_CLhfwx-HZiPLb4Igp4K0hJtfq1nvKzv0h10ITaVDHYRSffMhKs

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udostępnianie, wpłaty i wsparcie projektu.

Do zobaczenia na lotnisku 🙂

Przypominamy!

By | AGL | No Comments
Przypominamy o zbliżających się terminach:
Do 15.02.2021r – 10% rabatu na składki – opłata za cały rok z góry.
Do 31.03.2021r – Przedpłata 1000 zł na hole, uprawniająca do tańszej taryfy szybowcowej.

Kurs teoretyczny SPL i PPL(A)

By | AGL | No Comments

Przypominamy o rozpoczęciu kursu teoretycznego SPL i PPL(A) 30.01.2021r godz. 9:00.

Miejsce spotkania: Zespół Szkół Samochodowych Gliwice ul. Kilińskiego 24a.

Prosimy również pamiętać o panującym reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik kursu powinien być zaopatrzony w maseczkę.

 

Regulamin konkursu ‘’Lotnicze postanowienie noworoczne”

By | AGL | No Comments

Regulamin konkursu ‘Lotnicze postanowienie noworoczne”

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 – Postanowienia ogólne
 1. 1.Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) jest prowadzony pod nazwą: „Lotnicze postanowienie noworoczne”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Aeroklub Gliwicki z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Lotnisko, 44-100 Gliwice, zwanym dalej “Organizatorem”
 3. 3.Konkurs „Lotnicze plany na 2021r” odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 • 2 – Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
 • są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 • posiadają prywatne konto na portalu Facebook;
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie;

3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 29 grudnia 2020 r. od godziny 21:00 i kończy się dnia 3 stycznia 2021 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 4 stycznia 2021 r.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać następujące zadania na Facebook’u :

 

 1. a) Polubić fanpage „Aeroklub Gliwicki”
 2. b) Zaprosić 2 osoby do zabawy pod postem konkursowym
 3. c) W kreatywny sposób opisać swoje plany związane z planowaną przygodą samolotową bądź szybowcową.
 • 4. Nagroda w Konkursie
 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje komisja konkursowa składająca się z co najmniej 3 osób wyznaczona przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane 3 Uczestnikom konkursu
 3. Wyłaniając Zwycięzców Komisja konkursowa będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

– spełnienie wymogów opisanych w § 2 ust.2 oraz w § 3 ust. 3 Regulaminu

– najbardziej kreatywną odpowiedź

 1. Nagrodami w konkursie są:

–  kalendarze Aeroklubu Gliwickiego na 2021r

 1. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 2. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 6 stycznia 2021.w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres do wysyłki. W przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 6 stycznia 2021 r. lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody.
 6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska do 14 dniu roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 • 6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane zbierane będą od Zwycięzców w celu przyznania im Nagrody. Zwycięzcy przekazując swoje dane Organizatorowi automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celu przyznania Nagrody. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych wydaniem nagród w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).
 4. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora. Takie zgłoszenie musi być przysłane drogą pocztową listem poleconym na adres Organizatora z przypisem „Usunięcie danych osobowych”. Organizator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 • 7. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w zakładce ,,Notatki” na fanpage Aeroklubu Gliwickiego na Facebooku.

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3.Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

4.Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

 1. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook.

Składki Członkowskie na 2021r.

By | AGL | No Comments

W roku 2021 przyjmuje się składki członkowskie identyczne jak w roku 2020.

 • sekcja samolotowa: 780 zł/rok (65 zł/miesiąc)
 • sekcja szybowcowa: 780 zł/rok (65 zł/miesiąc)
 • sekcja spadochronowa 780 zł/rok (65 zł/miesiąc)
 • sekcja mikrolotowa 600 zł/rok (50 zł/miesiąc)
 • sekcja modelarska 60 zł/rok (5 zł/miesiąc)

W przypadku zapłaty składek jednorazowo w całości za 12 miesięcy do dnia 15.02.2021 r., składka roczna wynosi 702 zł.

Dla osób uczących się do 25 roku życia udziela się rabatu w wysokości 50%, jednak wyłącznie w przypadku zapłaty za cały rok z góry (płatność do 15.02.2021 r.).

Szkolenie NVFR

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki organizuje szkolenie NVFR. Szkolenie będzie odbywało na nowym pasie 26L/08R, na samolocie Cessna C150.

Aby kandydat mógł rozpocząć szkolenie NVFR, powinien:

 • posiadać licencję PPL(A),
 • posiadać ważne uprawnienie dotyczące klasy statku powietrznego użytego do szkolenia lub spełnione wymagania dotyczące ciągłości praktyki,
 • posiadać kwalifikacje do lotów na samolocie Cessna C150 oraz wykonać na nim co najmniej 3 starty i lądowania w okresie 30 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia,
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla posiadanej licencji, potwierdzające posiadanie wymaganego stanu sprawności psychofizycznej – zgodnie z wymaganiami określonymi w MED.A.030.

Szkolenie NVFR w AGL obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne stacjonarne – 5h,
 • szkolenie praktyczne według wskazań przyrządów – 1,5h,
 • szkolenie praktyczne w lotach nocnych – 5h.

Cena szkolenia 5200,00PLN brutto*

*cena nie obejmuje opłat za lądowanie na pasie 26L/08R. Opłaty zgodnie z cennikiem GAPR sp. z o.o. dla AGL.

Dodatkowe informacje:

 • każda dodatkowa godzina lotu z FI płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem AGL.

Osoby zainteresowane szkoleniem NVFR, prosimy o kontakt pod numer tel. 506 659 657.

Kurs na instruktora szybowcowego

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki zaprasza na kurs dla kandydatów na instruktorów szybowcowych FI(S), przeprowadzony zgodnie z przepisami załącznika III Część-SFCL rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2018/1976.

Spotkanie organizacyjne planowane jest na dzień 16.01.2021 o godzinie 9:00, w salce wykładowej Aeroklubu Gliwickiego. Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany w terminie późniejszym.

W ramach kursu przeprowadzonych będzie 25 godzin nauczania i nauki, 30 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej oraz co najmniej 6 godzin i 20 startów w ramach szkolenia w locie.

Zgodnie z pkt SFCL.320 warunki wstępne jakie musi spełniać kandydat są następujące:

 1. Ukończone 18 lat;
 2. Posiadanie licencji SPL oraz badań lotniczo-lekarskich co najmniej 2 klasy;
 3. Spełnianie wymagań dotyczących bieżącej praktyki zgodnie pkt SFCL.160;
 4. Posiadanie nalotu co najmniej 100 godzin oraz 200 startów jako pilot dowódca na szybowcach.

Zgodnie z pkt SFCL.330 kandydat w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia musi przejść w ATO lub DTO odpowiednią ocenę pod kątem predyspozycji do podjęcia tego szkolenia. W przypadku kandydatów spoza Aeroklubu Gliwickiego możliwe jest dostarczenie rekomendacji z macierzystego ośrodka na formularzu zgodnym z pkt AMC3 SFCL.345.

Cena kursu:
– dla członków Aeroklubu:
Kurs teoretyczny – 1 800,00 PLN
Zajęcia praktyczne – 3 500,00 PLN
– dla pozostałych osób:
Kurs teoretyczny – 2.000,00 PLN
Zajęcia praktyczne – 4.000,00 PLN

Zainteresowanych prosimy o kontakt: wyszkolenie@aeroklub.gliwice.pl  lub pod nr tel. 516 559 942.

Pas 26L/08R (DS1) już działa

By | AGL | No Comments

Miło nam poinformować, że od dnia 04.12 dostępny jest utwardzony pas startowy 26L/08R wraz z drogą kołowania DKA oraz płytą postojową PPS1. Znajduję się w części lotniska EPGL należącej do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Pas o nawierzchni sztucznej ma wymiary 800x23m oraz posiada swój system oświetlenia. Zgodnie z INOP, pas dostępny jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 (początkowo będzie działał w godz. 10:00-16:00). W pozostałe dni, przyloty należy uzgodnić z Aeroklubem Gliwickim z min. 24h wyprzedzeniem.

Bardzo cieszymy się z dostępu do nowego pasa, ponieważ umożliwi to naszemu Aeroklubowi prowadzenie szkoleń samolotowych, również w okresie zimowym.

Oficjalne otwarcie pasa planowane jest na dzień 10 grudnia.

Ogłoszenie Parafialne ?

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki uprzejmie prosi swoich Członków o uregulowanie zaległych opłat za loty szybowcowe, samolotowe oraz skoki, a także składki członkowskie. Informacja o stanie konta dla lotów szybowcowych i samolotowych oraz opłaconych składkach dostępna jest w e-chronometrażu. Jeśli nie masz dostępu do swojego konta w e-chronometrażu skontaktuj się z sekretariatem telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania nowego dostępu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu konta i wysokości naliczonych opłat zapraszam do kontaktu z sekretariatem.

Przypominamy, że systematyczne regulowanie opłat pozwala na coraz sprawniejsze funkcjonowanie naszego Aeroklubu.