Jak zostać członkiem AGl

Regulamin przyjmowania nowych członków AGL:

 1. Kandydaci na członków Aeroklubu Gliwickiego składają następujące dokumenty:

   

  • Członek Stowarzyszony – deklaracja członkowska,
  • Członek Wspierający – zdjęcie, deklaracja członkowska oraz rekomendacja Przewodniczącrgo Sekcji Specjalnościowej lub Instruktora Prowadzącego,
  • Członek Zwyczajny – zdjęcie, deklaracja członkowska oraz rekomendacja Przewodniczącego Sekcji Specjalnościowej i Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.
 2. Opłaty – wpisowe przy pierwszym przyjęciu Członków Zwyczajnych oraz Członków Wspierających, chcących czynnie uprawiać dyscypliny lotnicze wynoszą: w sekcji samolotowej 1600 zł, w sekcji szybowcowej i spadochronowej 1000 zł, w sekcji modelarskiej i mikrolotowej 500 zł
  2a. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających, wyszkoleni podstawowo w Aeroklubie Gliwickim są zwolnieni od opłaty wpisowej.
 3. Dla osób uczących się, które w chwili złożenia wniosku nie ukończyły 25 roku życia, stawki wynoszą 50% powyższych kwot.
 4. Opłata reaktywacyjna przy ponownym przyjęciu osoby skreślonej z listy członków AGL wynosi 1600 zł.
 5. Opłata wpisowa w każdym przypadku obejmuje koszt wydania legitymacji członkowskiej.
 6. Wysokość składek członkowskich określa Zarząd Aeroklubu w stosownych uchwałach i publikuje ich wysokość na stronie internetowej AGL.
 7. Członkowie Aeroklubu są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu przez podjęcie uchwały.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd AGL, nowy członek przez 24 miesiące posiada status Członka Stowarzyszonego lub Wspierającego.
 9. W przypadku chęci czynnego uprawiania dyscyplin lotniczych, nowy Członek Wspierający, po wpłaceniu opłaty wpisowej i opłaceniu składek członkowskich za 12 kolejnych miesięcy z góry, licząc jako pierwszy miesiąc przyjęcia do Aeroklubu, może korzystać ze sprzętu i działalności szkoleniowej oraz infrastruktury AGL na zasadach takich, jak Członkowie Zwyczajni, z zastrzeżeniem zawartym w par. 6 pkt 8 Statutu AGL, dotyczącym czynnego i biernego prawa wyborczego do władz AGL oraz głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków.
 10. Członkiem Wspierającym mogą zostać osoby, które:

   

  • specjalność samolotowa – uzyskały licencję PPL/LAPL,
  • specjalność szybowcowa – ukończyły szkolenie podstawowe zgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
  • specjalność spadochronowa – ukończyły szkolenie podstawowe zgodnie z obowiązującym programem szkolenia oraz wykonały 30 skoków w AGL.
 11. Po okresie określonym w pkt. 8 niniejszego regulaminu, Członek Wspierający może złożyć do Zarządu AGL wniosek o nadanie mu statusu Członka Zwyczajnego.
 12. Członkiem Stowarzyszonym/Wspierającym AGL może zostać inna osoba prawna. W takim przypadku kandydat powinien złożyć do Zarządu AGL wniosek z podaniem celu i zamiarów, które zamierza realizować po przyjęciu do Aeroklubu. O przyjęciu w tym przypadku decyduje Zarząd AGL poprzez przyjęcie stosownej uchwały.
 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:

   

  • pisemnej rezygnacji Członka złożonej na ręce Zarządu AGL,
  • wykluczenia Członka przez Zarząd AGL z powodu:

    

   • łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • niepłacenia składek za okres 6-ciu miesięcy,
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,
  • śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Składki członkowskie i zasady ich opłacania

 • Członkowie sekcji modelarskiej: 50 zł/miesiąc
 • Członkowie pozostałych sekcji:

  • 58,50 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do 15. lutego (roku którego dotyczą składki),
  • 65 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej.

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia obowiązuje 50 % zniżki w przypadku dokonania płatności z góry za cały rok.