NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 19.07.2019

By 4 lipca 2019AGL

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 19.07.2019 (piątek),
na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie,
na podstawie par.12, ust.4 p.1, Statutu Aeroklubu Gliwickiego,
Zarząd Aeroklubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Miejsce zebrania: Aeroklub Gliwicki, 44-100 Gliwice, Lotnisko.

Cel zwołania NWZ:
Upoważnienie Zarządu i Dyrekcji Aeroklubu Gliwickiego do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Porządek obrad:
1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Dyskusja nad przedstawionym tematem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Głosowanie nad uchwałą o upoważnieniu Zarządu i Dyrekcji Aeroklubu Gliwickiego do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania projektu GCEL.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Leave a Reply